Aanvullende bepalingen bij een Overeenkomst op afstand

1. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de Ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de Consument de volgende informatie verstrekken

a. de identiteit en het geografisch adres van de Ondernemer; 

b. de belangrijkste kenmerken van de Producten;

c. de prijs, inclusief BTW, van de Producten;

d. de eventuele kosten van aflevering. 

e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;

f.het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 14 werkdagen op de Overeenkomst op afstand;

g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

2. In aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand
ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de Ondernemer.

aanvulling op de artikelen 1 en 2 kan de Consument de Overeenkomst op afstand

 1. De Ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de Consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de Ondernemer niet kan worden toegerekend. De Consument en de Ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.

 2. De Consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze Overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 14 werkdagen het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

 3. Wanneer de Producten niet beschikbaar zijn, moet de Ondernemer de Consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de Consument en de Ondernemer zijn overeengekomen dat een Product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de Ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de Consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De Ondernemer dient de Consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

 4. Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt de Ondernemer aan de Consument de volgende gegevens:

  • de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;

  • schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de

   Overeenkomst op afstand en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 14 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:

   1. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de Consument ter beschikking kunnen staan;

   2. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending en afleverkosten voor rekening van de Consument komen;

   3. de informatie over de ontbinding van de lening indien de Consument de koopsom financiert met een lening bij de Ondernemer of bij een derde op grond van een Overeenkomst tussen de Ondernemer en die derde.

   4. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer;

   5. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;

   6. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

 5. Wanneer de Ondernemer niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 14 werkdagen. Wanneer de Ondernemer in die 3 maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 14 werkdagen te lopen.

 6. Retour zenden is voor rekening en risico van de Consument. De Ondernemer mag bij de ontbinding van de Overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.